Provjerite stanje Vaših obaveza

Zimska služba

16.01.2019.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Jutros u 04:00 izvršen je odvoz snijega sa glavne pješačke zone na Baščaršiji iz ulica Ferhadija, Štrosmajerova, te Baščaršijskog trga, Trga fra Grge Martića, Gajev trg, dijela Trga Alije Izetbegovića.

Također je vršeno posipanje ulica svih prioriteta preventivno zbog niskih temperatura i sprječavanja nastanka poledice.


23.11.2018.

ZIMSKA SLUŽBA KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo

Zimska sezona zvanično je počela 15.11.2018. godine i trajat će do 15.03.2019. godine, a KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo ovu zimsku sezonu dočekuje sa novim vozilom u svom auto parku, prema tome ukupan broj koji će biti angažovani u zimskom periodu je 56 vozila.

U zavisnosti od vremenskih prilika (snijeg i niske temperature), rad zimske službe može početi i prije zvaničnog termina (15.11) ili nastaviti sa radom nakon zvaničnog završetka zimske službe (15.03.), uz odobrenje investitora.

Saobraćajnice se klasifikuju prema proritetima (I, II, III i IV), te se na osnovu toga i vrši njihovo održavanje u zimskom periodu. Zimska služba KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo ima potpisane Ugovore sa četiri gradske općine na održavanju ulica od općinskog značaja, te potpisan Ugovor sa Direkcijom za ceste Kantona Sarajevo na održavanju ulica od kantonalnog značaja na području četiri gradske općine.

Na cestama, koje su operativnim programom zimske službe svrstane u “I” prioritet, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od pet sati u nizinskim, odnosno osam sati u padinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

U Pravilniku o održavanju javnih cesta, (“Službene novine FBiH” br. 69/10, člana 66, 67 i 76) stoji da se saobraćajnice:

“II” prioriteta čiste 24 sata po prestanku padavina,

“III” prioriteta čiste 48 sati po prestanku padavina,

“IV” prioriteta čiste 72 sata po prestanku padavina.

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo ne vrši čišćenje i održavanje autobuskih, trolejbuskih, tramvajskih i kombi stajališta, niti ima potpisane Ugovore za zimsko održavanje sa onim preduzećima koja koriste navedena stajališta.


Apel građanima

Obezbjeđenje vitalnih funkcija grada i efikasnog rada Zimske službe direktno zavisi od našeg poštivanja zakonskih odredbi i odnosa prema životu u gradu.
Zato u narednom zimskom periodu moramo:
 • obavezno koristiti zimsku opremu za svoja vozila,
 • u što većoj mjeri koristiti vozila javnog prevoza,
 • ako su padavine ili radovi na uklanjanju snijega u toku, osobna vozila koristiti samo u izuzetnim prilikama,
 • po otpočinjanju padavina izmjestite svoja vozila na predviđena parkirališta, da ne bi ometala utovar i odvoz snijega,
 • vozila parkirati samo na mjestima dozvoljenim za parkiranje,
 • kod zaustavljanja i parkiranja voditi računa da ostavimo dovoljno prostora za prolaz vozila sa snježnim plugom,
 • ukloniti snijeg ispred svojih stambenih i poslovnih objekata,
 • ukloniti snijeg sa pristupnih i servisnih puteva u naseljima,
 • uklonjeni snijeg i ledenice sa krovova, skloniti sa kolovoza i trotoara,
 • prvenstvo prolaza u saobraćaju uvijek dati vozilima Zimske službe.
 • Pravila i tehnički uslovi za obavljanje Zimske službe

  RAZVRSTAVANJE PUTEVA PO PRIORITETIMA

  Putevi su razvrstani u odnosu na kategoriju, gustoću i strukturu saobraćaja, geografsko-klimatske prilike i mjesne potrebe.

  I –PRIORITET: Radovi na obezbjeđenju prohodnosti moraju se izvoditi permanentno u cilju obezbjeđenja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

  II-PRIORITET: U vrijeme snježnih padavina i pojave ledene kiše ne smije doći do zastoja u odvijanju saobraćaja dužeg od 6 sati u toku dana.

  III-PRIORITET: Obaveza je stvaranje uslova za sigurno odvijanje saobraćaja najduže 72 sata po prestanku padavina.

  IV –PRIORITET: Saobraćajnice koje nisu uvijek prohodne zbog male širine i njihove zakrčenosti vozilima. Čiste se kada se za to steknu uslovi.

  Uklanjanje snijega sa trotoara se ne vrši po cijeloj širini nego zavisno od značaja ulice.

  Napomena: Računa se da je prohodnost obezbijeđena, ako visina snijega na putevima I i II prioriteta ne prelazi 10 cm, na drugim putevima 15 cm, i saobraćaj je moguć uz upotrebu zimske opreme vozila.

  Zakonske obaveze

  Obaveze građana, preduzeća i drugih pravnih lica na osnovu Zakona o komunalnoj čistoći (Sl.novine kantona Sarajevo broj 14/16) su sljedeće:

  DIO ČETVRTI - UKLANJANJE SNIJEGA

  Član 41.

  (Nadležnost za uklanjanje snijega)

  (1) Uklanjanje snijega i spriječavanje poledice (u daljem tekstu: uklanjanje snijega) sa javnih površina iz člana 4. tačka a) ovog zakona vrše komunalna preduzeća.

  (2) Uklanjanje snijega sa javnih površina iz člana 4. tačka h) al. 1) i 2) ovog zakona, vrše komunalna preduzeća za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina.

  (3) Uklanjanje snijega sa ostalih javnih površina iz člana 4. ovog zakona vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojima upravljaju, ako ovim zakonom ili drugim propisima za pojedine javne površine nije drukčije određeno.

  (4) Za uklanjanje snijega sa javnih površina iz člana 4. tačka g) ovog zakona, odgovorna je kantonalna Direkcija za puteve.

  Član 45.

  (Obaveze upravitelja zgrade)

  Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrade na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kojima je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.

  Član 46.

  (Obaveze vlasnika stambenih zgrada)

  Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred stambenih zgrada u vlasništvu građana, vrše vlasnici tih zgrada.

  Član 47.

  (Obaveze korisnika poslovnih zgrada i poslovnih prostorija)

  Uklanjanje snijega sa pločnika i pristupnih puteva i posipanje pločnika i pristupnih puteva poslovnih zgrada i poslovnih prostorija koje se nalaze u stambenim zgradama kao i slobodnostojećih objekata vrše korisnici poslovnih zgrada, prostorija i slobodnostojećih objekata.

  Član 48.

  (Obaveze izvođača radova)

  Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred zgrade u izgradnji ili ispred zgrade na kojoj se izvode građevinski radovi, vrši izvođač radova.

  Član 49.

  (Obaveze javnih prevoznika, korisnika i upravitelja stajališta, pruga i benzinskih stanica )

  Uklanjanje snijega sa tramvajskih, autobuskih, trolejbuskih, kombi i željezničkih stajališta, tramvajskih i željezničkih pruga, benzinskih stanica i posipanje tih površina vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojim upravljaju.

  Član 50.

  (Obaveze komunalnih preduzeća za vodovod i kanalizaciju)

  Uklanjanje snijega i leda sa slivnika i održavanje slivnika u ispravnom stanju vrše komunalna preduzeća za vodovod i kanalizaciju.

  Član 51.

  (Uklanjanje snijega ,leda i ledenica s krovova)

  (1) Ako snijeg ili led na krovu stambene zgrade predstavlja opasnost po prolaznike, bezbjednost stanara ili same zgrade, snijeg i led moraju se ukloniti.

  (2) Uklanjanje snijega, leda i ledenica (u daljem tekstu: uklanjanje leda) iz stava (1) ovog člana vrše preduzeća ili druga pravna lica kojima je stambena zgrada povjerena na održavanje.

  (3) Sa krovova poslovnih zgrada, uklanjanje snijega vrše njihovi korisnici.

  (4) Sa krovova stambenih zgrada u vlasništvu građana, uklanjanje snijega vrše njihovi vlasnici.

  (5) Pri uklanjanju snijega sa krovova moraju se upozoriti prolaznici na opasnost, ne smije se oštećivati zračna mreža, a skinuti snijeg mora se ukloniti, tako da ne ometa saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama.

  Član 52.

  (Odlaganje i deponovanje uklonjenog snijega)

  (1) Uklonjeni snijeg sa kolovoza, pločnika i drugih javnih površina sakuplja se u gomile na ivici kolovoza, odnosno pločnika, tako da se ne zatrpavaju slivnici, oluci i rigoli.

  (2) Zabranjeno je iznositi snijeg iz dvorišta na kolovoz i pločnike.

  (3) Mjesto za deponovanje uklonjenog snijega, određuje općinski organ nadležan za komunalne poslove.

  DIO SEDMI - KAZNENE ODREDBE

  Član 71.

  (Prekršaji i kazne za pravno lice i lice obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt)

  (1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 6.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

  i) ako ne uklanja snijeg sa javnih površina koje koriste ili kojima upravljaju član 41. stav(3));

  j) ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u čl. 47, 48, 49, 50. i 51. st. (2),(3) i (5) ovog zakona.

  Član 72.

  (Prekršaji i kazne za pravno lice i lice obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt)

  (1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

  f) ako postupa suprotno odredbi člana 52. stav (1) ovog zakona;

  g) ako ne dovede u prvobitno stanje oštećene površine, objekte i nasade sa kojih se uklanja snijeg (član 54. stav 2).

  Član 74.

  (Prekršaji i kazne za fizičko lice )

  Novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice:

  j) ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u čl. 46, 47, 48, 49. st. (4) i (5), člana 52 stav (2) i člana 54. stav (2) ovog zakona.

  KJKP "RAD" d.o.o., Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, tel.:++387 33 658 038, fax:++387 33 654 480; ++387 33 656 812, e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

  žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


  Certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004
  za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije