Provjerite stanje Vaših obaveza

Djelatnosti

►prikupljanje, odvoz i deponovanje otpadaka
KJKP "Rad" vrši prikupljanje i odvoz otpada sa područja Kantona Sarajevo. Otpad se odlaže na Sanitarnoj deponiji.  Pored ovih redovnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o javnoj čistoći i higijeni, tokom godine se organizuju proljetne i jesenje akcije odvoza kabastog otpada.

►održavanje gradske deponije
Prikupljeni otpad iz Kantona Sarajevo odlaže se na deponiju u Buća Potoku koja je udaljena 3 km od gradske zone. Od proljeća 1998 godine deponija je sanitarno uređena: Deponija je zaštićena ogradom, tako da svi faktori prijenosa infekcije (životinje, ljudi) nemaju slobodan kontakt sa otpadom kao što je to bio slučaj ranije. Prilikom odlaganja otpad se sabija i istovremeno prekriva slojem zemlje. Otpad se odlaže u etažama čime je spriječena mogućnost pojave klizišta. Na odlagalištu je formirano 100 bušotina radi otplinjavanja. Postavljeni su gasni kanali u tijelu deponije kojima se gas odvodi do energetskog postrojenja, te je na ovaj način izbjegnuta opasnost od eksplozija i zagađenja okoline. Regulisan je odvod površinskih i procjednih otpadnih voda. Instalirana je meteorološka stanica koja daje podatke za praćenje parametara bitnih za planiranje eksploatacije gasa.

►čišćenje i pranje javnih površina
KJKP "RAD" obavlja ručno i mašinsko čiščenje, kao i pranje javno-prometnih površina na području Sarajevskog kantona. Ove djelatnosti se obavljaju po Programu održavanja čistoće koji KJKP"RAD" priprema u saradnji s nadležnim općinskim organima. Aktivnosti čišćenja i pranja kolovoza i trotoara se svakodnevno obavljaju u tri smjene, a u skladu sa prethodno pomenutim Programom.

►održavanje, uređenje i izgradnja javnih saobraćajnica
U ovom segmentu aktivnosti KJKP "RAD"-a uglavnom se obavljaju sanacije udarnih rupa na cestama i izgradnja novih kolovoznih saobraćajnica. Osim Kantona Sarajevo koji je najveći korisnik ovih usluga, pružaju se usluge i trećim licima. Osim sanacije i izgradnje novih saobraćajnica vrši se postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije.

►asfaltna baza - proizvodnja hladnog asfalta
U okviru Radne jedinice za proizvodnju asfalta i rezanje kamena nalazi se Asfaltna baza. Kapacitet asfaltne baze je 50 t/h. Proizvode se vrući i hladni asfalt čiji se kvalitet ispituje u sopstvenoj laboratoriji. KJKP „Rad“ počev od 23.07.2012. godine, jedini u BiH raspolaže sa Certifikatom BAS EN ISO/IEC 17025: 2006 kojim se potvrđuje da je njegova ispitna laboratorija osposobljena za obavljanje ispitivanja asfalta, asfaltnih mješavina i kamenih agregata.

►gradska parkirališta i javne garaže
KJKP "Rad" vrši: naplatu i nadzor parkiranja na javnim mjestima, upravljanje javnim garažama i sankcionisanje nepropisnog parkiranja pomoću vozila – pauk. Posebna parkirališta trenutno raspolažu sa 1139 mjesta za parking, ulična sa 452, a u javnim garažama se može parkirati 2970 vozila. R.J. „Saobraćaj u mirovanju“ za svoj rad odgovara i Ministarstvu prometa i komunikacija Kantona Sarajevo, na osnovu čijih zakonskih rješenja obavlja poslove nadzora i naplate.

►zimska služba
Zimska služba vrši čišćenje (razgrtanje), uklanjanje snijega i sprečavanje poledice na području četiri gradske općine. Obim radova definisan je programima koje su usvojili investitori: Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Općine Stari grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi grad. Zakon o komunalnoj čistoći definiše obaveze građana, javnih komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica vezane za zimsko održavanje javno-prometnih površina.

KJKP "RAD" d.o.o.
Paromlinska 57, 71000 Sarajevo
tel.:+387 33 658 038, fax:+387 33 654 480; +387 33 656 812
e-mail: jkpradsa@bih.net.ba

žiro računi: UniCredit bank d.d. Sarajevo: 3389002208077649, Intesa Sanpaolo d.d. BiH: 154-001-1100043893


Certifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
za područje: Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafilerijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije